Membership

عضویت و شرایط آن

کلیه فعالین در عرصه موضوع فعالیت انجمن می توانند با داشتن شرایط زیر به عضویت انجمن در آیند:
الف- داشتن تابعیت ایرانی
ب- دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور
ج- دارا بودن مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح قانونی
د- پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه
ه- پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه
ج- دارا بودن مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح قانونی
د- پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه
ه- پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه