عضویت در انجمن

عضویت و شرایط آن

کلیه فعالین در عرصه موضوع فعالیت انجمن می توانند با داشتن شرایط زیر به عضویت انجمن در آیند:
الف- داشتن تابعیت ایرانی
ب- دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور
ج- ارائه معرفی‌نامه شغلی در یکی از حرفه‌های کشاورزی،صنایع تبدیلی، بازرگانی و غیره، از سازمان جهاد کشاورزی یا سایر ارگان‌های مربوطه
د- پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه
ه- پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه
و-تکمیل فرم عضویت در انجمن