هیأت مدیره

   اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

دکتر محمدمهدی میرزایی


نایب رئیس اول

علی رضوانی زاده

نایب رئیس دوم

امیر عابدی

دبیر انجمن

علیرضا شیخانی

خزانه دار

سادینا ابائی


منشی

تهمینه قزوینی
محمد صادقی
نامشخص