صفحه اصلی

اعلامیه‌ها

thumbnail (1)

آگهی تأسیس

تأسیس مؤسسه غیرتجاری انجمن کشت فراسرزمینی ایران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ به شماره ثبت ۴۵۴۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۴۷۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عمومی آگهی می گردد. موضوع: الف- به منظور ساماندهی امور مربوطه به حفظ و توازن و فراهم کردن بهره وری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید و همچنین امنیت غذایی و جلوگیری از هدر رفتن بیشتر آب و منابع زیرزمینی و حاصلخیزی خاک و بهبود نسبی کشاورزی و تولید و تشویق کشاورزان خبره و تحصیلکرده و بکارگیری نیروهای آماده به کار در بخش کشاورزی انجمن کشت فراسرزمینی با اهداف و مسئولیت های خاص تأسیس می گردد که مفاد و موارد قانونی بشرح زیر در برگیرنده اهم آن ها می باشد و باستناد بند (ک) ماده (۵) قانون تشکل اتاق بازرگانی -صنایع -معادن و کشاورزی ایران و ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تشکیل می گردد. ب- دعوت به همکاری و شرکت در انجمن از جمع فرهیختگان – سرمایه گذاران- داوطلبان سرمایه گذاری و سیاست گذاران در بخش کشاورزی اجرایی کردن آیین نامه کشت فراسرزمینی مصوب ۹۵/۱/۲۹ هیئت محترم وزیران براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- اطلاع رسانی به متقاضیان سرمایه گذاری- مساعدت به سرمایه گذاران در جهت بهبود مسائل جاری و بهبود بهره وری و امور بازرگانی- کمک به دولت در اتخاذ تصمیمات مناسب و لازم – زمینه توسعه سرمایه گذاری در مناطق و کشورهای مناسب جهان بموجب مجوز شماره ۴۳/۴۵۳۹/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آگهی گردید. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران- شهرستان تهران-بخش مرکزی-شهرتهران-محله گاندی-خیابان ولی عصر-بن بست مریم-پلاک۱-طبقه همکف-واحد۱ کدپستی ۱۵۱۶۷۳۷۷۵۱ اولین مدیران: آقای علی رضوانی زاده به شماره ملی ۰۰۵۹۴۹۸۵۱۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای محمد صادقی به شماره ملی ۱۲۸۶۶۶۰۲۹۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای غلامرضا حسینی فر به شماره ملی ۲۰۰۱۹۶۲۲۵۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای امیر عابدی به شماره ملی ۲۱۸۱۰۶۵۹۹۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای سیدجلیل جلالی فر به شماره ملی ۲۵۹۱۴۴۹۸۲۱ و به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای سید محمد علی موسوی به شماره ملی ۳۲۵۱۶۴۱۴۴۱ و به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای محمد مهدی میرزائی به شماره ملی ۴۱۷۱۹۶۵۰۲۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مدارک مالی تعهدآور با امضای رییس هیئت مدیره همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود. آقای حسن نظرزاده دباغ به شماره ملی ۰۸۲۹۳۲۵۴۸۴ به سمت بازرس اصلی و سیروس روستا به شماره ملی ۶۴۸۹۸۴۰۶۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
thumbnail
thumbnail (2)

آگهی تغییرات انجمن کشت فراسرزمینی ایران مؤسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۵۴۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۴۷۶۹

پیرو آگهی به شماره مکانیزه ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۰۶۷۱ مورخ ۹۷/۰۶/۱۱ اعلام می دارد سادینا آبانی داری شماره ملی ۳۹۶۱۷۶۹۳۱۱ به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره و تهمینه قزوینی دارای شماره ملی ۳۲۴۱۱۳۰۱۴۲ به سمت منشی و عضو هیئت مدیره و علیرضا شیخانی دارای شماره ملی ۰۰۴۰۹۲۴۳۰۰ به سمت دبیر انجمن صحیح می باشد که از قلم افتاده است که بدینوسیله مراتب اصلاح می گردد.